Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.klimamorava.cz  je: 

TEPLO - CHLAD s.r.o., 

zapsaným v obchodním rejstříku KS Ostrava, C 63822

IČ 044 91 131, DIČ CZ04491131, (dále jen „prodávající“)

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, Zákona č. 378/2015 ,které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. V objednávce musí kupující uvést své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, dále případně adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého bydliště) a telefon. Zvolit způsob platby a odběru zboží. Bez uvedení shora uvedených údajů nebude objednávka akceptována. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Jedná se o uzavření obchodní smlouvy na dálku. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu vyjadřuje souhlas s aktuálně platnými obchodními podmínkami v ČR.

Českým právem se řídí rovněž veškeré další otázky s touto smlouvou související (zejména otázky následků porušení smlouvy, zajištění závazků, otázky platnosti smlouvy, aj.), pokud je takováto volba přípustná podle relevantního práva.

V případě, že se v těchto obchodních podmínkách používá pojem kupní smlouva, potom v případě, že předmětem této smlouvy je i montáž objednaného zařízení, tento pojem (kupní smlouva) označuje případně i smlouvu o dílo.


2. Závazná objednávka

Rozumí se tím vyplnění objednacího formuláře a zaslání na adresu e-shopu. Nejpozději do 48 hodin Vás budeme kontaktovat o možnostech doručení požadovaného zařízení.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v našem e-shopu (přidáním zboží do košíku a následným odesláním prodávajícímu). Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu:  www.klimamorava.cz zákazník potvrzuje závaznost objednávky. O přijetí objednávky, budete do 48hodin informováni potvrzovacím emailem. Potvrzovací email o přijetí objednávky systémem, není potvrzením objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést, nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu. 

Potvrzení objednávky zašleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném prostřednictvím elektronické pošty nezapomeňte uvést Vaše jméno, a popis zboží, jehož objednávku stornujete, v opačném případě nemůžeme provést storno objednávky.

Při objednání zboží na základě cenové nabídky -  tím se rozumí dodávka požadovaného zařízení + montáž a materiál na základě dřívější cenové nabídky, je s kupujícím dohodnuta konečná cena včetně veškerého příslušenství a materiálu. Případně prodávající zašle smlouvu o dílo kupujícímu. Na veškeré zboží, které je nabízeno v našem e-shopu může prodávající v závislosti na náročnosti realizace požadovat zálohu až do výše 100% ceny objednaného zboží, či zakázky.

Cena zboží v našem e-shopu je zobrazována vždy bez DPH a s DPH 21%. Jsme plátci DPH. 

V ceně výrobku jsou obsaženy všechny případné recyklační a autorské poplatky zákonem stanovené poplatky (PHE a AP). Ceny jsou konečné. 

Při montáži do rodinných domů a bytů se uplatňuje snížená sazba 15 % DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a převážná většina našeho nabízeného zboží je odebírána kupujícími  včetně montáže.

Jestliže si kupující objedná zboží bez montáže, bude mu následně přiúčtováno DPH ve výši 21%, dále ho budeme předem telefonicky informovat, co vše montáž klimatizace obnáší, zda je schopen si zařídit a poptat firmu, která provede odbornou instalaci požadovaného zařízení.


3.  Zrušení objednávky 


Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech:

- v případě, že bude pochybnost o tom, že zákazník neponechá instalaci odborné firmě, která má pro instalaci oprávnění a technické vybavení. 

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává - klimatizace akce, doprodej.

- změnila se výrazným způsobem cena na základě nově vydaného ceníku zařízení 2016 dodavatelem, dále v závislosti na kurzu Eura.

- nejsme schopni dodat zboží v požadovaném termínu z důvodu skladové nedostupnosti u dodavatele.

V případě, že jste již za toto zboží zaplatili, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu nebo Vám vráceny jiným způsobem dle vzájemné dohody.

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího,  odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Jestliže došlo k uzavření kupní smlouvy na dálku, má kující právo na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě.


Lhůta pro odstoupení je 14 kalendářních dní a začíná následující den po dni převzetí. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupit od kupní smlouvy může pouze fyzická osoba - nepodnikatel. V případě nákupu zboží na IČ nelze odstoupit od kupní smlouvy. 

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od KS, je potřeba vrátit zboží v uvedené 14 denní lhůtě.


Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. 

Zboží může být rozbaleno a použito, prodávající však může požadovat náhradu nákladů vynaložených k uvedení zboží do původního, resp. prodejního stavu. *

Zákonná lhůta pro vrácení platby za zboží je 14 kalendářních dní. 

Peněžní částka bude zaslána na bankovní účet, nebo složenkou Českou poštou.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží může vyzkoušet.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Je-li zboží funkční, ale esteticky poškozeno tak, že není možné jej znovu prodat jako nové, je zákazníkovi automaticky nárokovaná částka ponížena o 30% v ceně bez DPH.

V případě, že zboží je nefunkční, je částka stanovena s přihlédnutím k tomu, že zboží nelze prodat jako nové a je nutné dále započítat náklady na servis, nebo i doplnění chybějících komponentů. Cenu servisu nelze stanovit předem, ale je nutné upozornit, že v případě rozsáhlé závady, nebo dražších komponentů může cena dosáhnout až 70% původní ceny výrobku.

Uvedení do standardního prodejního stavu nebývá většinou možné vzhledem k porušení obalů, pak je k tíži zákazníka kompenzovat příslušnou slevu, za kterou je zboží možno znovu zobchodovat s poškozeným obalem. Proto je doporučené zachovat alespoň v 14 denní lhůtě veškeré obaly, krytky, krycí fólie a veškeré příslušenství.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně § 1820 a následující definují uzavření KS na dálku a § 1829 zaručuje kupujícímu odstoupení od KS. 

Jelikož vztah mezi prodávajícím a kupujícím upravuje občanský zákoník, má na odstoupení od kupní smlouvy právo pouze koncový spotřebitel, za kterého je považována fyzická osoba, nepodnikatel. V případě uzavření kupní smlouvy na IČ, se úprava kupního vztahu řídí obchodním zákoníkem, který toto právo kupujícímu negarantuje.

Lhůta pro odstoupení od KS je 14 kalendářních dní a běží od následujícího dne po dni převzetí zboží. Pokud lhůta končí (tedy poslední 14. den připadá) na víkend, nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta do nejbližšího pracovního dne. Rozhodující pro uznání odstoupení od KS je datum odeslání zboží. Odstoupení od KS můžete učinit bez udání důvodu a to písemně, nebo elektronicky. Zboží by mělo být v originálním balení, nepoškozené. Může být vyzkoušeno, ale nemělo by nést stopy použití. Pokud byl originální obal poškozen, nebo zničen, právo na odstoupení od KS nezaniká. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, kdy svého práva zneužije a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti.

 

4. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v přívalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich následnou kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela 100% vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit elektronickou formou  dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). 

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Kupující se zavazuje zaplatit za předmět této smlouvy kupní ceny, tj. cenu uvedenou v objednávce, případně v cenu uvedenou v potvrzení objednávky, se kterou kupující vyslovil souhlas. V tomto případě, se na takovéto potvrzení objednávky pohlíží dále jako na novou nabídku, přičemž jejím odsouhlasením nebo jiným  vyslovením souhlasu se změnami, oproti původní objednávce je kupní smlouva uzavřena.

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu. Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 1831, odst. 2 občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - spotřebitel (nikoliv na IČ). 

Písemně nás kontaktujte, s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Zboží zašlete zpět na adresu sídla společnosti a to při současném splnění následujících podmínek: 

musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní s originálem dokladu o koupi.

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám, v tiskovém případě jej doporučujeme dostatečně pojistit přepravcem.  Neposílejte, prosím, zboží na dobírku, jinak nebude vyzvednuto. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet.

Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem ke kupujícímu a o další dodatečné náklady, které vznikly při realizaci objednávky.

V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín odstoupení od kupní smlouvy posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od uzavřené kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


5. Způsoby platby

Platba probíhá vždy hotově, nebo převodem po dokončení montáže na místě dané montáže. Zákazníkovi je předána a odzkoušena plně funkční klimatizace. Je sepsán  předávací protokol. Zákazníkovi je vystaven příjmový doklad spolu s fakturou.

Hotově na jiném místě dle vzájemné domluvy v případě že se jedná o pouze prodej zboží. (dobírka)

 

6. Přeprava zboží a dodací podmínky


Zboží k Vám je expedováno těmito způsoby:

a) osobně montážními techniky v termínu předem dohodnutém, dále na základě předem zhotovené cenové nabídky zařízení, materiálu, montáže a dopravy jako celku.

b) přepravní služba TOPTRANS, Česká Pošta.

c) osobní odběr: zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny - Pondělí až Pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Zboží je zpravidla skladem u dodavatele, dodací lhůty jsou popřípadě - od 3 do 30 dnů od potvrzení objednávky.

U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den. 

Přesný termín dodání bude upřesněn při potvrzení objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání zboží přepravci. 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě nutnosti sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! 

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující přepravci stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky s razítkem kupujícího případně jim pověřené osoby a správný počet balíků. Na kupujícího přejde nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží (předmětu smlouvy).


7. Záruka a reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných závadách prodávajícího. Kontaktovat prodávajícího přímo na tel 777 748 026, nebo na Emailové adresy uvedené v kontaktech na tomto webu.

Dále pak poštou na adresu provozovatele s vyplněným tiskopisem, nebo dopisem kde uvede:

a) Číslo faktury nebo záručního listu

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

V případě nepředložení faktury či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji ve faktuře bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.

 

Záruční doba je v případě prodeje zboží bez montáže 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na zboží:  poškozené manipulací - pádem a rozbitím, překlopením venkovní jednotky a utržením kompresoru. Dále neodbornou montáží, zasahováním do zařízení, jeho rozebíráním a upravováním, neodborným zásahem do chladícího okruhu, úpravou elektrických dílů.

Naše firma Vám poskytuje záruku na zařízení v délce 36 měsíců, podmínkou je dodávka požadovaného zařízení včetně montáže naší firmou.

Jedná se tedy o zakoupené zboží na  www.klimamorava.cz s kompletní dodávkou včetně montáže a uvedení do provozu, na základě cenové nabídky zhotovené kupujícímu před objednávkou (klimatizace + materiál + montáž a doprava).

Na základě nového Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., má kupující možnost veškeré spory řešit mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu neodborným nebo nešetrným zacházením či jinou takovou manipulací, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, povodní,  ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, nebo že nesprávnou manipulací  došlo k mechanickému poškození zboží. Kupující je povinen o zakoupené zboží, či produkt řádně pečovat a provádět pravidelnou údržbu dle přiložených pokynů, je-li vyžadována. Prodávající, či autorizovaný (značkový) servis, jsou oprávněni zamítnout reklamaci zboží/produktu, pakliže se prokáže, že kupující zanedbal výše uvedenou povinnost, která byla z charakteru zakoupeného zboží/produktu vyžadována. 

Reklamace se uplatňuje písemně. 

O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak upřednostňuje,  v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit.

Pracovníci servisního střediska nebo naší společnosti po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, kdy bylo zboží na opravu odesláno přepravní službou, bude po telefonické domluvě zasláno zpět na adresu zákazníka. Pokud bude zjištěno, že reklamace není oprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací anebo jiným výše uvedeným jednáním.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady s tím spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu. 

Dopravu reklamovaného zboží na místo uplatnění reklamace, a to i v případě oprávněné reklamace, vždy hradí kupující.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, zabaleno v původním obalu.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Jestliže vznikla vada do 6 měsíců od data prodeje - doručení

V takovém případě se považuje za to, že věc byla vadná už v době prodeje a zákazník nemusí nijak dokladovat, že vadu nezpůsobil. Žádáme však zákazníky, aby byli obezřetní při instalaci zařízení, protože v takovém případě bude požadováno, aby zákazník dokladoval, že zboží instalovala odborná firma. Dále upozorňujeme zákazníky, že zboží odchází otestované.

Vada na zboží vznikla v době 7-24 měsíců

Zde se jedná o klasickou reklamaci, kde zákazník musí prokazovat, že závada nevznikla jeho vinou, chybnou instalací, nebo nesprávným používáním.

 

8. Prohlášení o ochraně osobních údajů


Náš internetový obchod  www.klimamorava.cz  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vaše data, nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu a jsou námi pokládány za důvěrné.

Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a komunikace se zákazníkem.

Výjimku tvoří přepravní společnosti, kterým jsou předány údaje v rozsahu nutném pro dodání zboží.

Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Zákazník souhlasí s tím, že bude po 10 dnech od provedení nákupu kontaktován na email za účelem zhodnocení nákupu. Příchozí dotazník je dobrovolný.

Je automaticky odesílán systémem heuréka na základě propojenosti zboží ve vyhledávači.9. Upozornění


klimamorava.cz  si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Změnu těchto podmínek dále upravuje obchodní zákoník ČR. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.